Anmälan om misstänkt vilseledande

Formulär: STUD #0001


  • Kursnamn där berörd studieprestation genomförts
  • Kurskod för kursen där berörd studieprestation genomförts
  • Hur många högskolepoäng studieprestationen uppskattas motsvara. Exempelvis: 1.5.
  • Datum då den berörda studieprestationen lämnats in
  • Ange institution eller motsvarande

  • Ange institution eller motsvarande
  • Om annan än anmälaren

  • Anmälan avser:
   Möjligt att välja flera alternativ
  • Beskriv vad som väckt misstanken om fusk. Misstanken måste ha en objektiv grund och således grunda sig på mer än subjektiv intuition. Ex. om anmälan avser otillåtet samarbete. Beskriv likheterna mellan studenternas svar och vad i likheterna som är misstänksamt (t.ex. innehåller dessa samma felaktigheter, är de unika eller ovanliga i förhållande till övriga studenters svar)? Vid beskrivning av hanteringen av ärendet beskriv eventuell kontakt som tagits med studenten efter att misstanke uppstått.
     • Särskilt vid misstanke om plagiat

      Vid misstanke om plagiat ska du, utöver att följa instruktionerna som finns i mallen, till anmälan bifoga studentens inlämnade text och relevanta sidor ur de källor som studenten misstänks ha kopierat från (inklusive sidor som gör att källan går att identifiera). Det är viktigt att du i de textavsnitt som misstankarna grundas på gör tydliga markeringar i studentens inlämnade text. Detta så att det är tydligt för studenten och rektor/disciplinnämnden vad misstanken avser. Gör också motsvarande markeringar (till exempel med överstrykningar och siffror) i de misstänkta ursprungskällorna. Tänk på att markering i texter måste göras så att de syns även efter kopiering. För exempel på hur tydliga markeringar kan se ut, läs mer i dokumentet Exempel på markeringar i text (PDF, 58 kB, öppnas i nytt fönster).

      Om det finns andra misstänkta likheter än språkliga, beskriv dessa (till exempel likheter avseende upplägg, disposition, forskningsidé).

      Om misstanken först uppstått på grund av träffar i Ouriginal (tidigare Urkund) ska du även bifoga rapporten därifrån.

          • OBS! Stäng inte webbläsaren förrän ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen.