Anmälan om misstänkta trakasserier

Formulär: STUD #0002


  • Ange institution eller motsvarande
  • Lokal/Byggnad
  • Ex. Augusti till september, 2021-2022.

   • Om du vill att eventuella frågor ska ställas till någon annan än dig som anmäler var god ange kontaktperson.

   • Beskrivning av ärendet

    Beskriv vad som hänt och varför du som anmälare gör bedömningen att det finns en grundad misstanke om att studenten har gjort sig skyldig till disciplinförseelse. Misstanken måste ha en objektiv grund och således grunda sig på mer än subjektiv intuition. Om det rör sig om en upprepad händelse, ange när det har inträffat. Ange också när misstanken uppstod. Tänk på att anledningen till varför en anmälan görs ska vara tydlig såväl för studenten som för rektor/disciplinnämnden.

   • Var det fler som upplevde/observerade händelsen? (Namn, roll.)
   • På vilket sätt har det upplevts? På vilket sätt är det kränkande?
   • På vilket sätt och när (datum om möjligt)?
   • Om ja, vad är studentens inställning?
    • OBS! Stäng inte webbläsaren förrän ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen.