Rapportering om missförhållande

Formulär: ROM #0001

 • Information om rapportering av missförhållande enligt Visselblåsarlagen

  När ett meddelande eller en anmälan kommer in till universitetet registreras den och får ett diarienummer. Eftersom universitetet är en myndighet kan ditt meddelande bli en allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära att få ta del av den. Rätten att ta del av en allmän handling kan däremot begränsas av sekretess. Universitetet gör alltid en så kallad sekretessbedömning som kan innebära att uppgifter som omfattas av sekretess inte lämnas ut.

  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser som skyddar identiteten på den som rapporterar om missförhållanden. Även andra uppgifter kan omfattas av sekretess.  Förutsättningen för sekretess är att rapporteringen omfattas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, Visselblåsarlagen. Rapporteringen ska avse missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Den som rapporterar ska tillhöra den krets av rapporterande personer som lagen anger.

  Om ditt meddelande inte omfattas av Visselblåsarlagen så avgör universitetet hur det istället ska hanteras. Om någon begär att få ta del av uppgifter i meddelandet kommer universitetet att göra en sekretessbedömning innan ett eventuellt utlämnande görs. Observera att universitetet även har andra kanaler för att anmäla händelser, beroende på vad det gäller, se Medarbetarwebben. Se till att du anmäler ditt  ärende på rätt sätt.

 • Information on reporting irregularities according to the Whistleblowing Act

  When a message or report is received by the University, it is registered and given a registration number. As the University is a public authority, your message may become a public document. This means that anyone at all has the right to request access to it. However, the right to access a public document may be limited by secrecy. The University always conducts a secrecy assessment, which may entail that information covered by secrecy is not disclosed.

  The Public Access to Information and Secrecy Act (2009:400) includes provisions that protect the identity of the person who reports an irregularity. Other information may also be covered by secrecy. The condition for secrecy is that the reporting is covered by Act on protection of persons who report irregularities (2021:890) (Whistleblowing Act). The reporting is to relate to irregularities in a work-related context when it is in the public interest that the irregularities come to light. The person filing the report is to be among the group of reporting persons defined in the Act.

  If your message is not covered by the Whistleblowing Act, the University instead determines how it will be handled. If someone requests access to information in the message, the University will conduct a secrecy assessment before any disclosure may be made. Please note that the University has other channels to for reporting incidents, depending on the incident, see Staffpages. Ensure that you report your case in the correct way.

 • Du har valt elektronisk blankett.
  Vänligen fyll i uppgifterna i fälten nedan.

  You have chosen to use the electronic webform.
  Please fill in the form below.

 • Du har valt att meddela dig genom ett telefonsamtal. En behörig person kommer att kontakta dig på telefon för att ta emot ditt meddelande.
  Vänligen ange namn och telefonnummer nedan.

  You have chosen to use a phonecall for your report. An authorized person will contact you at the specified phone number to receive your report.
  Please fill in your contact details below.

 • Du har valt att meddela dig genom ett personligt möte. En behörig person kommer att kontakta dig för att bestämma tid och plats för ett personligt möte där ditt meddelande tas emot.
  Vänligen ange kontaktuppgifter där du kan bli nådd. 

  You have chozen a personal meeting for your report. An authorized person will contact you to arrange a time and place for a personal meeting where your report will be received.
  Please fill in your contact details below.

 • Tecken kvar
 • Universitetet kan behöva kontakta dig med anledning av ditt meddelande Du kan välja att ange telefonnummer där du kan bli nådd.
  Tecken kvar
 • Här anger du i vilken ställning du lämnar meddelandet: anställd, volontär, praktikant, utför arbete för universitetet under annan verksamhetsutövares kontroll (t.ex. inhyrd från bemanningsföretag, konsult eller liknande), egenföretagare som utför uppdrag för universitet eller uppdragstagare.
 • Describe the irregularities as clear as you can, what, how, where and when it occured, who or whom are involved.

  • När du skickar in detta formulär till Lunds universitet behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Lunds universitets webbplats:  Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet

   When you send in this webform to Lund University, we process your personal data in accordance with existing legislation. To find out more about the processing of your personal data, visit the Lund University website:  Processing of personal data at Lund University

  • OBS! Stäng inte webbläsaren förrän ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen.

   NOTE! Don't close the browser until a confirmed message is shown on the screen.